Slider Slider Slider Slider

طراحی آتش نشانی و F&G کارخانه پلیمر ایران

پروژه طراحی سیستم آتش نشانی و F&G  کارخانه پلیمر ایران :

در این پروژه طراحی سیستم آتش نشانی و ایمنی  کارخانه پلیمر ایران بطور کامل در بخشهای زیر انجام شده است .

1- طراحی و سایزینگ رینگ اصلی آتش نشانی کارخانه بانضمام کلیه مونیتورها ، هایدرنت ها و   FF BOX

2- طراحی سیستم آتش نشانی واحد ذخیره حلال و مونومر  با ظرفیت 500.000 لیتر  با کلیه امکانات شامل سنسورهای آتش و دود ، مونیتورها و  سیستم اسپرینکلر ، دیوار دایک ، سپتیک

3- طراحی و تهیه مدارک فنی  پمپ ها ی آتش نشانی و کلیه تجهیزات کنترل فشار و عملکرد پمپ ها

4- طراحی سیستم DELUGE VALVE  برای موقعیت Tankfarm  و  ساختمان های تولید..

5- طراحی سیستم اسپرینکلر برای کلیه انبارها با مساحتی برابر با 10 هزار مترمربع و ساختمانهای تولید

6- طراحی ایزومتریک کلیه لوله های غیر دفنی آتش نشانیee1021

7- تهیه مدارک فنی کلیه تجهیزات

8- تهیه مدرک MTO  لوله کشی و تجهیزات

9- طراحی F&G  کل کارخانه 

 

تهیه و ارائه دفترچه محاسبات بر اساس استاندارد  NFPA13,15  

 

22