Slider Slider Slider Slider Slider

طراحی سیستم آتش نشانی

طراحی سیستمهای آتش نشانی برای کارخانه ها ، انبارها  و محوطه های مخازن ذخیره مواد آتش زا  در تخصص این شرکت است.

CSI2

 

این شرکت با انجام پروژه های مختلف در سیستمهای آتش نشانی و ایمنی که بر اساس استانداردهای انجمن ملی حفاظت در برابر حریق و استانداردهای شرکت نفت صورت می پذیرد  آماده انجام پروژه های مرتبط است.

1- محاسبه و طراحی مخازن آب مورد نیاز

2- طراحی و سایز کردن رینگ اصلی آب آتش نشانی با ارائه دفترچه محاسبات

3- طراحی ایستگاه پمپ های آتش نشانی

4- تهیه مدارک فنی برای کلیه تجهیزات اعم از : پمپ ها ، مانیتورها ، هایدرنت ها ، کلیه لوله ها و اتصالات و ابزاردقیق

5- طراحی استاندارد سیستم لوله کشی و تهیه نقشه های ایزومتریک لوله های غیر دفنی اعم از هدرها و لوله های نازل های آب پاش

6- تهیه لیست های خرید برای کلیه لوازم لوله کشی اعم از لوله ها ، اتصالات ، والوها و غیره

7- طراحی سیستم اعلام آتش و دود F&G

8- طراحی محل های مانیتورها ، هایدرنت ها و باکس های آتش نشانی ، تهیه نقشه جانمایی کل واحد

9- طراحی دیواره دایک و سپتیک

10- طراحی سیستم اسپری نازل  برای انبارها  ESFR  و مخازن   full cone spray nozzle

11-طراحی سیستم Deluge valve